ZoKOMBjjhhu Srpski English

Rental Agreement

Home page / Rental Agreement

RENTAL AGREEMENT

(u daljem tekstu “najmodavac”) iznajmljuje najmoprimcu (u daljem tekstu “najmoprimac”), čiji su podaci na prednjoj strani ugovora, vozilo pod sledećim uslovima:
1. Da svojeručno potpiše ugovor o najmu i time se saglasi sa
odredbama ugovora:
- da cene i ostalc uslove iznajmljivanja navedene u važećem
cenovniku prihvata kao sastavni dco ovog ugovora;
- da ima 23 godina starosti i valjanu vozačku dozvolu naj-
manje 3 godine;
- da prima vozila u ispravnom stanju sa svim pripadajućim
priborom i dokumentima o vozilu;
- da iznajmljeno vozilo vrati u roku naznačenom na prednjoj
strani ili ranije na zahtev najmodavca;
- da za produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila
traži saglasnost zajmodavca 48 sati pre isteka roka vraćanja
vozila;
- da odmah obustavi vožnju, ako se za vreme korišćenja pok-
vari brojač kilometara, i o kvaru brojača, najbržim putem
obavesti najbližu poslovnicu najmodavca;
- da ukoliko se prilikom vraćanja vozila, ustanovi da je
brojač kilometara oštećen, plati najmodavcu iznos troškova
za 500 kilometara za svaki dan korišćenja vozila;
- da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja;
- da iznajmljeno vozilo nc koristi:
a) pod uticajem alkohola ili droga;
b) u protivzakonite svrhe (npr. krivično delo, carinski i
devizni prekršaj);
c) za obuku vozača;
d) za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu;
e) za prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih
delova;
f) za učestvovanje u motosportskim priredbama;
- da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi
ili posudi trećem lieu;
- da vozilom upravlja sam ili lice koje je on za to ovlastio
pod uslovom da to lice ima najmanje 23 godine starosti,
valjanu vozačku dozvolu i da se upiše u rubrici “drugi
vozač” ovog ugovora;
- da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima
preko dozvoljenc maksimalnc težine;
- da iznajmljcnim vozilom nc prclazi granicu RS bez dozvole
najmodavca;
- da bez saglasnosti najmodavca neće vršiti nikakvu
promenu delova, sklopova ili uredaja na vozilu;
- da će snositi troškove utrošenog benzina.
2. Ogreši li se najmoprimac o bilo koju odredbu ili uslov iz
tačke 1 Ugovora o najmu, obavezuje se da će nadoknaditi naj-
modavcu svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiji će
obim utvrditi najmodavac.
3. Najmodavac će najmoprimcu, uz predočenje potvrde o
izvršenom plaćanju, nadoknaditi troškove redovnog održavanja
vozila (izuzev troškova pranja vozila za vreme koričćenja) i
ulja.
4. Najmoprimac se obavezuje da ćc najmodavcu, na njegov prvi
zahtev odmah platiti:
- iznos za dnevni najam i pređenu kilometražu za iznajm-
ljeno vozilo i ostale troškove koji se zaračunavaju za
korišćenje vozila po važećem cenovniku,
- iznose novčanih kazni izrečenih protiv najmoprimea u vezi
korišćenja vozila, a prouzrokovane krivicom najmoprimea
(kršenje saobraćajnih propisa),
- troškove (sudske i advokatske), nastale zbog sudske naplate
potraživanja najmodavca.
5. Ukoliko najmoprimac ne plati troškove najma u odredenom
roku, najmodavac ima pravo da naplati zakonsku lcamatu.
6. U slučaju ne izmirenja troškova nastalih ovim ugovorom naj-
modavac će pokrenuti protiv najmoprimea sudski postupak radi
naplate svojih potraživanja.
7. Prilikom korišćenja iznajmljcnog vozila, najmoprimac je u
skladu sa zakonskim propisima Republike SRB i pravilima
osiguranja osiguran za zakonsku odgovornost po štetama prema
trećim licima, a vozilo je osigurano za slučaj požara i krade.
8. Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na vozilu, za
vreme njegovog korišćenja kao i za štetu koja nastane zbog
nekorišćenja (stajanja oštećenog vozila za sve vreme trajanja
popravke ukoliko je do oštećenja vozila došlo krivicom najmo-
primea). Iznos štete nastale zbog ne korišćenja (stajanja)
utvrđuje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila po
važećem cenovniku. Prilikom zaključivanja ugovora o najmu.
najmoprimac se može osigurati protiv navedenih šteta,
plaćanjem dnevne premije osiguranja naznačene u važećem
cenovniku.
9. Bez obzira na eventualnu otkupljcnu odgovornost za štetu
učinjcnu na iznajmljcnom vozilu, najmoprimac je odgovoran
za:
a) štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni
vozač (“drugi vozač”) načinio pod uticajem alkohola ili
droga;
b) ako je šteta prouzrokovana namemo ili usled grube
nemamosti u vožnji;
c) ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću
vozačku dozvolu.
10. Najmodavac neće obeštetiti najmoprimea za gubitak ili
oštećenje ličnog prtljaga i robe koja se nalazi u, ili na iznajm-
ljenom vozilu.
11. Najmodavac neće obeštetili najmoprimea za štete nastale
zbog:
a) zakašnjenja kod isporuke vozila;
b) bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja.
12. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi
interese najmodavca i njegovog osiguravajućeg društva time:
- što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nez-
godc.
- što neće napustiti oštećeno vozilo dok ga nije sklonio sa
mesta nezgode i osigurao,
- što će o šteti, čak i kad je neznatna, odmah najkraćim
putem obavestiti najbližu poslovnicu najmodavca,
- što će u slučaju bilo kakvog oštećenja na vozilu ili ako u
nezgodi ima povređenih lica (čak i kada je očigledna kri-
vica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak organa
saobraćajne milieije radi izvršenja službenog uviđaja,
- što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj
poslovnici najmodavca.
13. U slučaju krađc vozila najmoprimac jc dužan da o tome
odmah obavesti policiju koja će sačiniti zapisnik. Osiguranje od
krađe važi samo u slučaju da najmoprimac poseduje i preda naj-
modavcu zapisnik policije, original ključeve i saobraćajnu
dozvolu. U suprotnom, najmoprimac je dužan da plati 100%
vrednosti vozila.
14. Propusti li najmoprimac da u slučaju nezgode ispuni sve
uslove navedene u čl. 12 ovog Ugovora odgovaraće za sve
posledice i štete koje bi najmodavcu iz tog propusta proizašle.
15. Bilo kakve izmcnc ovog ugovora važe samo ako su pismcno
potvrđcnc od obeju odgovarajućih strana.
16. Najmoprimac je saglasan da se u cilju zaštite naplate
potraživanja podaci iz potpisanog ugovora mogu preneti na
treće lice.
17. U slučaju neslaganja u interpretaciji engleskog i srpskog
teksta ugovora, srpski tekst će se smatrati zvaničnim.
18. U slučaju spora iz ovog ugovora stranke priznaju nadležnost
suda u Beogradu.
19. Ukoliko klijent izmiruje troškove najma kreditnom kartom,
svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje najmodavca da
ukupne troškove najma fakturiše na konto organizacije koja je
tu kreditnu lcartu izdala.